Vägledningar

Kansliet arbetar med att ta fram vägledning inom de områden där medlemmarna ser ett behov. Det kan vara egna branschdokument eller att visa var man kan hitta nyttig information. Nedan hittar du vägledning inom några områden.

Du kan alltid kontakta kansliet om du anser att något saknas eller om det behövs mer information inom befintliga områden.

Arbetsmiljö

Avfall

Biocider

Byggproduktförordningen

Bygg- och miljödeklarationer

Farligt gods

Säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier

CLP-guide för limmer

 

Kemiska arbetsmiljörisker - lathund för målerier

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:42 ska företag som hanterar kemiska produkter göra en dokumenterad riskbedömning. När man hanterar allergiframkallande produkter ska vissa uppgifter anges med särskild tydlighet. Sveff har tillsammans med Måleriföretagen i Sverige tagit fram en lathund för hur denna dokumentation kan se ut.

Hämta lathund för dokumentation av riskbedömning (publicerad 25 maj 2015)

Avfall

Intern guide för klassificering av förpackningsavfall (18 dec 2018 . version 1.1)

Sveff har en branschrekommendation för hur konsumentprodukter ska märkas avseende hantering av avfall - se Branschrekommendationer

Biocider

Inom färg- och lim branschen finns flertalet produkter som omfattas av reglerna kring biocidprodukter, t.ex. träskyddsmedel och alg- och mögeltvättprodukter samt alla våra konserveringsmedel. Lagstiftningen kan bitvis vara krånglig då nationella regler fortfarande löper parallellt med direktiv och förordning.

Idag gäller undantag i Sverige från godkännandekravet för t.ex. desinfektionsmedel (alg- och mögeltvättprodukter), på grund av de nationella reglerna. Men så fort som alla aktiva substanser i en biocidprodukt har blivit godkända så träder reglerna i Biocidförordningen ikraft och godkännande ska sökas. Förslag och beslut om aktiva substanser publiceras löpande på ECHAs hemsida.

Konserveringsmedel och allergi

Det har varit en ökande debatt i media gällande konserveringsmedel och allergi. Färg och lim är vanligt förekommande i skrivningarna. Oftast är det MIT som tas upp som orsak till allergin.

Sveff position om MIT i färg (senast uppdaterad i juni 2014, se även kommentarer till olika rapporter i nyhetsrullen på medlemssidorna)

IMMs studie om målarfärger och MIT samt Bilaga (Carola Lidén, Institutet för Miljömedicin, Karolinska, 2015)

Sveffs sammanfattning om IMMs studie ovan

CEPEs vägledning om att märka produkter vid innehåll av MIT från 15 ppm.

CEPEs förklaring till dokumentet ovan, kan ses som CEPEs position om MIT.

Läs FEICAs briefing paper om Biocidförordningen (feb 2014)

 

Behandlade varor - treated articles

ECHA har gjort en hemsida med information om regler för behandlade varor.

Kommissionens guide för behandlade varor. Tar upp skillnader mellan biocidprodukter och behandlade varor.

CEPEs guide för märkning av behandlade varor (November 2016).  Nationella fraser för märkningen enligt CEPE.

 

Regelverk för biocidprodukter

Biociddirektivet efterföljs av biocidförordningen (BPR publicerades 27 juni 2012).

Nationella regler finns i KIFS 2008:3.

Det finns mycket bra vägledning på KemIs hemsida för biocidprodukter. Direktlänk.

Årsavgifter för biocidprodukter har nyligen höjts, gäller från 24 mars 2015. Läs mer i förordningen om bekämpningsmedelsavgifter här, SFS 2013:63.

 

Viktiga beslut om aktiva substanser

För att hitta besluten för aktiva substanser är det bäst att söka via ECHAs hemsida för aktiva substanser

Byggproduktförordningen

Från och med den 1 juli 2013 gäller kraven i Byggproduktförordningen avseende CE-märkning och prestandadeklaration för byggvaror som omfattas av en harmoniserad standard. Det innebär att för att få sälja byggvaran på den svenska marknaden måste den ha en CE-märkning och åtföljas av en prestandadeklaration.

Boverket har mycket bra information på deras hemsidor, både för hur man bär sig åt om man skall CE-märka om man har en harmoniserad standard för sin produkt, eller om man inte har en.

Om produkten ifråga har en harmoniserad standard >> Om produkten ifråga saknar en harmoniserad standard >> Det finns också två illustrerade guider som är lätta att följa >>

Information om man inte har en harmoniserad standard att följa>>
Läs på Boverkets Frågor och svar om CE-märkningen >>

Limsektionen har tagit fram ett dokument som behandlar de produkter vilka omfattas av respektive harmoniserad standard.
- Informationsdokument omfattningen av harmoniserade standarder avseende Lim/Fog >>

Det finns även mallar för Prestandadeklarationen som man kan använda sig av om man vill samt även en ifyllnadsinstruktion. - Wordmall - Wordmall (formulär) - Ifyllnadsinstruktion

Byggvarudeklarationer och Miljövarudeklarationer

En BVD är ett kompletterande material till säkerhetsdatabladet som behandlar byggvaran från vagga till grav och utgör del av underlag vid projektering och är även en del av informationen om de olika beståndsdelarna i en färdig byggnad. De flesta företag som levererar byggmaterial till den svenska marknaden idag förser sina kunder med branschanpassade, väldokumenterade och korrekta byggvarudeklarationer.

Mall för byggvarudeklaration.

Template for a building product declaration.

Farligt gods och säkerhetsrådgivare

Sveff har anlitat en konsult för att hantera branschens frågor kring regelverken för farligt gods. Pär Svahnberg på Toxintelligence är utbildad säkerhetsrådgivare. Han anordnar utbildningar inom regelverken för farligt gods och ansvarar för Sveffs Transport- och Emballagekommitté.

Kontakta gärna Pär om du har frågor kring regelverken, par.svahnberg@toxintelligence.se.

Säkerhetsdatablad och Exponeringsscenarier

Säkerhetsdatablad

Lagtexten om säkerhetsdatablad finns i bilaga II till Reach-förordningen

ECHAs vägledning om säkerhetsdatablad

Färgbranschens guide: CEPE_SDS_Guide_Part_1_10th_edition (uppdaterad 18 dec 2014)

CEPEs fraskatalog (version 11.0, uppdaterad sept 2018)

Alla lagstadgade och branschgemensamma fraser som ska stå i ett säkerhetsdatablad finns i CEPEs fraskatalog. Det finns en kolumn för varje språk (ännu är katalogen inte komplett). Modelldatablad för definierade produktkategorier går att ta fram med hjälp av ett makro enligt instruktionen som finns i dokumentet. Dessa ska ses som basblad där företaget själv får bygga på med egen information. Ingående ämnen i produkten och klassificeringen styr vilket modellblad som bör användas.

Exponeringsscenarier

Kansliets råd om hantering av exponeringsscenarier

Mall för dokumentation av uppfyllelse

Europeiska färgbranschen: CEPEs guide för kontroll av uppfyllelse av exponeringsscenarier(från 3 mars 2013)

Europeiska färgbranschen: CEPEs guide för kommunikation av exponeringsscenarier till kunder (från 21 mars 2011)

CEPEs Safe Use of Mixture Information, SUMI-paket på engelska inkl. vägledning

CEPEs Safe Use of Mixture Information, SUMI-paket på svenska

Europeiska limbranschen: Feicas information om "Safe Use of Mixtures"

CLP-guide för limmer

Här finner ni den guide för olika limtyper som Limföreningen tog fram 2013-2014, inför införandet av CLP.
Guide >>