Normer för medlemskap

Att vara medlem i SVEFF innebär också förpliktelser. Självklart ska gällande regelverk följas. Branschens rekommendationer och policys ska alltid beaktas. Att vara medlem i SVEFF är att vara medlem i den seriösa färg- och limbranschen.

Stadgar

Stadgarna slår fast det grundläggande ”regelverket” för branschföreningen, t.ex. vilka företag som kan vara medlemmar, hur styrelsen ska vara sammansatt, uppsägningstid vid utträde och dagordning för föreningens årsmöten.

Stadgar (uppdaterade 18 maj 2017)

Medlemskrav

Till ordinarie medlem må styrelsen anta leverantörföretag inom tillverkning och marknadsföring av färger, lacker, tryckfärger, lim, fogmassor och spackel.

Till associerad medlem må styrelsen anta företag som levererar råvaror eller service till ovanstående företag, eller företag som på annat sätt har väsentlig anknytning till branschen.

Som medlem i SVEFF förbinder sig företaget att följa svensk lagstiftning på de områden som berör företagets verksamhet och produkter. Det gäller t.ex. Kemikalieinspektionens, Naturvårdsverkets, MSBs och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, samt EU-förordningar gällande t.ex. Reach och CLP. Även annan mer generell lagstiftning ska följas t.ex. marknadsföringslagen och lagen om producentansvar för förpackningar.

Medlemskraven omfattar även att:

  • Företagen ska uppföra sig etiskt på marknaden och följa utslag av allmänna reklamationsnämnden
  • Företagen ska delta i de för dem relevanta statistikgrenar som SVEFF bedriver
  • Företagen uppmanas att följa de branschrekommendationer som föreningens styrelse antar i samarbete med svenska myndigheter
  • Företagen ska beakta de branschrekommendationer som beslutas av SVEFFs sektioner

Inrapportering av statistik

Alla medlemmar i SVEFFs sektioner ska rapportera in till marknads- och produktgruppsstatistiken senast två veckor efter anmodan från kansliet. Rapportering sker kvartalsvis. Associerade medlemmar deltar inte i statistiken.

Avvikelse från ovanstående normer

Medlemsföretag som avviker från dessa normer förväntas skyndsamt rätta sig vid påpekande.