Några anledningar att vara medlem i SVEFF:

 • SVEFF är ett neutralt forum för erfarenhetsutbyte och samarbete mellan svenska färg- och limleverantörer.
 • Tillgång till en neutral branschorganisation som kan ta kontakter och konflikter som du som medlemsföretag vill undvika.
 • Information på ett rationellt sätt (”nyhetsbrev”) som sparar tid och pengar. SVEFF hjälper till att bevaka, sålla och tolka information.
 • Kansliet kan ge snabb vägledning och branschanpassad utbildning om kemikalielagstiftning.
 • Vi tar fram branschrekommendationer som enar branschen och ger rättesnören samt en enad röst för budskap till omvärlden.
 • Med en gemensam röst kan branschen ge lagstiftarna en uppfattning om de praktiska konsekvenserna av ny lagstiftning som tas fram. Vi har nära samarbete med den europeiska färgföreningen, CEPE, och den europeiska limföreningen, FEICA.
 • Rapporterande medlemmar får kvartalsvis branschstatistik inom respektive produktområde.
 • Gemensamma leveransvillkor som förhindrar onödig lagstiftning och skapar rättesnören.
 • Avtal som sparar pengar, t.ex. samköpsrabatter genom DLFs samköpsavtal och rabatter för hantering av avfall.
   

Lagstiftningsområden och myndigheter som kansliet bevakar

Arbetsmiljöverket (kemiska arbetsmiljörisker, härdplaster, truckar, lösningsmedel)

Boverket (CE-märkning, byggprodukter, inomhusmiljö)

Finansdepartementet (alkoholskatt, bekämpningsmedelsskatt)

Folkhälsomyndigheten (teknisk sprit, alkoholhaltiga preparat)

Giftinformationscentralen (inrapportering, statistik, EU-format)

Jordbruksverket (växtskyddsmedel)

Kemikalieinspektionen (kemiska produkter, tvätt- och rengöringsmedel, lösningsmedel i produkter, biocidprodukter, växtskyddsmedel, produktregistret, giftfri vardag, särskilt farliga produkter, barnskyddande förslutning, taktil varningsmärkning, REACH, CLP, RoHS)

Kommerskollegium (fri rörlighet på marknaden)

Upphandlingsmyndigheten

Konsumentverket (jämförpris)

Livsmedelsverket (förpackningar i kontakt med livsmedel)

Läkemedelsverket (kosmetiska produkter, narkotikaprekursorer)

Miljödepartementet (bemyndiganden, regleringsbrev, särskilt farliga produkter, miljöprövningsförordningen)

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (brandfarliga och explosiva produkter, skydd mot allvarliga kemikalieolyckor, sprängämnesprekursorer, aerosoler)

Naturvårdsverket (industriutsläpp, miljöfarlig verksamhet, organiska lösningsmedel, tillstånd, emissioner, kemikalier i miljön, avfall, WEEE)

Näringsdepartementet

Swedac (e-märkning)

Kansliet har regelbunden kontakt med ovanstående myndigheter och departement. Nyheter från myndigheter och departement bevakas genom deras nyhetsutskick och hemsidor eller via personlig kontakt och remissförfaranden. Kansliet har även en prenumeration på nyheterna från Regeringen och på Svensk författningssamling.