Några anledningar att vara medlem i SVEFF:

 • SVEFF är ett neutralt forum för erfarenhetsutbyte och samarbete mellan svenska färg- och limleverantörer.
 • Tillgång till en neutral branschorganisation som kan ta kontakter och konflikter som du som medlemsföretag vill undvika.
 • Information på ett rationellt sätt (”veckobrev”) som sparar tid och pengar. SVEFF hjälper till att bevaka, sålla och tolka information.
 • Kansliet kan ge snabb vägledning och branschanpassad utbildning om kemikalielagstiftning.
 • Vi tar fram branschrekommendationer som enar branschen och ger rättesnören samt en enad röst för budskap till omvärlden.
 • Med en gemensam röst kan branschen ge lagstiftarna en uppfattning om de praktiska konsekvenserna av ny lagstiftning som tas fram. Vi har nära samarbete med den europeiska färgföreningen, CEPE och den europeiska limföreningen, FEICA.
 • Medlemmar får tillgång till kvartalsvis branschstatistik inom respektive produktområde
 • Gemensamma leveransvillkor som förhindrar onödig lagstiftning och skapar rättesnören.
 • Avtal som sparar pengar, t.ex. samköpsrabatter genom DLFs samköpsavtal och rabatter för hantering av avfall.

Yttersta målet för branschföreningens arbete:

 • SVEFF-medlemskap ger trygghet och tid för företagets egen försäljning. Ni skall kunna agera på den svenska marknaden med ett minimum av problem.

SVEFF ska därför:

 • tidigt ”nosa upp” nyheter som kan leda till hinder, speciellt angående ny lagstiftning
 • informera medlemmarna om dessa nyheter
 • bedöma konsekvenser för branschen
 • jobba för att undanröja hinder innan de blivit problem och därmed underlätta för företagen
 • skapa bästa förutsättningar för medlemsföretagen att agera på marknaden

Alla medlemmar i SVEFF kan påverka verksamheten

Branschföreningen är till för medlemmarna. Olika medlemmar har olika behov. Medlemmarna är alltid välkomna att kontakta kansliet alt. styrelseledamöter och framföra synpunkter och förslag samt ställa frågor/be om hjälp i enskilda ärenden eller branschfrågor.

Lagstiftningsområden och myndigheter som kansliet bevakar

Arbetsmiljöverket (kemiska arbetsmiljörisker, härdplaster, truckar, lösningsmedel)

Boverket (CE-märkning, byggprodukter, inomhusmiljö)

Finansdepartementet (alkoholskatt, bekämpningsmedelsskatt)

Folkhälsomyndigheten (teknisk sprit, alkoholhaltiga preparat)

Giftinformationscentralen (inrapportering, statistik, EU-format)

Jordbruksverket (växtskyddsmedel)

Kemikalieinspektionen (kemiska produkter, tvätt- och rengöringsmedel, lösningsmedel i produkter, biocidprodukter, växtskyddsmedel, produktregistret, giftfri vardag, särskilt farliga produkter, barnskyddande förslutning, taktil varningsmärkning, REACH, CLP, RoHS)

Kommerskollegium (fri rörlighet på marknaden)

Upphandlingsmyndigheten

Konsumentverket (jämförpris)

Livsmedelsverket (förpackningar i kontakt med livsmedel, storkök)

Läkemedelsverket (kosmetiska produkter, narkotikaprekursorer)

Miljödepartementet (bemyndiganden, regleringsbrev, särskilt farliga produkter, miljöprövningsförordningen)

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (brandfarliga och explosiva produkter, skydd mot allvarliga kemikalieolyckor, sprängämnesprekursorer, aerosoler)

Naturvårdsverket (industriutsläpp, miljöfarlig verksamhet, organiska lösningsmedel, tillstånd, emissioner, kemikalier i miljön, avfall, WEEE)

Näringsdepartementet

Swedac (e-märkning)

Kansliet har regelbunden kontakt med ovanstående myndigheter och departement. Nyheter från myndigheter och departement bevakas genom deras nyhetsutskick och hemsidor eller via personlig kontakt och remissförfaranden.Kansliet har även en prenumeration på nyheterna från Regeringen och på Svensk författningssamling.

Som branschförening har vi tyngd och möjlighet att påverka beslutsfattare med gemensam ståndpunkt i olika branschfrågor.

Vill du veta mer om medlemskap i SVEFF? Kontakta då kansliet för vidare information.