Kurs om CLP i praktiken – Torsdagen den 5 oktober

Kurs om CLP i praktiken – Torsdagen den 5 oktober

KTF Utbildning välkomnar alla som praktiskt och detaljerat vill skaffa sig djupare kunskap om klassificering och utformning av korrekta märkningsanvisningar för kemiska produkter. Det kommer att vara en heldagskurs den 5 oktober på Näringslivets Hus i Stockholm. På eftermiddagen får kursdeltagarna praktiskt öva sig på att klassificera och utforma märkningsanvisningar till kemiska produkter.

Sveff kommenterar debatt om allergiframkallande ämnen i färg

Det är glädjande att Kemikalieinspektionen konstaterar att färgbranschen följer lagstiftningen gällande kraven på information om allergiframkallande ämnen i märkning och säkerhetsdatablad. Färgbranschen är mycket noga med att tillse att alla gällande regler efterföljs.

Undersökning visar att målning är den enklaste renoveringen att göra själv hemma

Färgbranschen har inom ramen för samarbetet "Allt om målning" gjort en undersökning om svenskarnas vanor kring renovering. Vid en kommande renovering hemma är det mest sannolikt att svenskarna själva skulle måla framför att tapetsera. Anledningen - det är mer enkelt, praktiskt och går snabbare att måla än att tapetsera.

Sveff kommenterar debatt om allergiframkallande ämnen i färg

Med anledning av den debatt som förs gällande allergiframkallande ämnen i färg vill Sveff gärna informera om följande: - Vi anser att det är positivt att man studerar konserveringsmedel och allergirisker, eftersom det ger stöd till förbättringar inom hela kemtek-branschen, men däremot anser vi det felaktigt att säga att färger ofta har fel och brister i märkning och säkerhetsdatablad.

Sveff kommenterar debatt om konserveringsmedel i färg

Med anledning av den debatt som förts gällande Institutet för Miljömedicins studie om konserveringsmedel i färg vill Sveff gärna kommentera följande:Färgbranschen är mycket noga med att följa lagstiftningen för både säkerhetsdatablad och märkning på produkterna. I detta fall har den svenska branschen även gått längre med en branschöverenskommelse om att frivilligt informera om förekomst av vissa konserveringsmedel. Lagstiftningen kommer att skärpas ytterligare från den 1 juni 2015 när CLP träder ikraft, dessutom har nyligen en europeisk branschöverenskommelse gjorts om att informera om MIT på burken redan från 15 ppm, avsevärt lägre än vad lagstiftningen säger.

Toxikologi i praktiken 16 april - fåtalet platser kvar!

Den här utbildningen är en kraftigt komprimerad version av hela toxikologiprogrammet där förmiddagen ägnas åt grundläggande definitioner och begrepp som dos, respons, exponering, toxikokinetik och skillnaden mellan fara och risk. Djurstudier, in-vivo, in-vitro och in-silicostudier, kliniska studier, epidemiologiska studier, dubbelblinda randomiserade studier – vad är det för skillnad och vilka har högst bevisvärde?

Vad betyder alla förkortningar som LD50, NOAEL, MoS, SED?

Och varför tycker många så olika om begrepp som cocktaileffekten, försiktighetsprincipen, naturligt och syntetiskt, exogent och endogent, hormonstörande effekter och omvända dos-responssamband?

Eftermiddagen ägnas åt praktiska exempel från olika branscher och deras respektive lagstiftningar; kosmetika, kemiska produkter, tvätt&rengöring, biocider och växtskyddsmedel. Konservering – hur fungerar det?

Nanopartiklar – vad vet vi om dem? Tensider – giftiga miljöbovar?

Biocider och biocidbehandlade varor, ny lagstiftning ställer nya krav i leverantörskedjan. Vilken nytta gör växtskyddsmedel i livsmedelsproduktionen? Och vilka risker innebär resthalterna?

Program

Anmälan görs direkt på vår systerförening KTFs hemsida för utbildning.