Organisation

Årsmöten

Medlemsmöten äger rum i enlighet med föreningens stadgar, som även omfattar dagordningen för årsmötet. Årsmötet väljer styrelse samt beslutar om föreningens budget och avgifter.

SVEFFs styrelse

Styrelsen väljs i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen lägger fram inriktningen på föreningens fokusområden och handlingsplan inom budgetens ramar. Mindre utskott bildas vid behov för att SVEFF rationellt och lite snabbare ska komma framåt i enskilda ärenden.

Sektioner

Branschföreningen är indelad i olika sektioner beroende på verksamhetsområde. Sektionerna har möten ca två till fyra gånger per år. Sektionerna är

  • Måleri
  • Industri
  • Lim
  • Sektion för fogfritt golv
  • Tryckfärg
  • Billack
  • Spackel

Arbetsgrupper

Under sektionerna finns arbetsgrupper som behandlar mer tekniska aspekter eller lagstiftningstunga frågeställningar. Arbetsgrupperna jobbar mer horisontellt och täcker flera verksamhetsområden. Exempel på arbetsgrupper är Miljöutskottet, Transport- och emballagekommittén, Standardiseringskommittén och MVM-gruppen (Klassificering, märkning och säkerhetsdatablad). Projektbundna arbetsgrupper tillsätts vid behov.

Kansliet – kanslisamverkan med andra branschföreningar

SVEFF är en del av ett större kansli tillsammans med fyra andra branschföreningar. Det gemensamma kansliet ger många samordningsvinster och det skapar också möjligheter till utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan branscherna.

Kostnader för kansligemensamma resurser (lokaler, kopieringsutrustning, telefonväxel, posthantering, revision etc.) fördelas mellan branschföreningarna proportionellt mot varje förenings totalbudget. Alla specifika kostnader redovisas specifikt på respektive branschförening. Genom att dela på de kansligemensamma resurserna hålls administrationskostnaderna för SVEFF nere.