Miljö och hälsa

Färg- och limbranschen har länge arbetat med att förbättra produkterna avseende miljö och hälsa. En av de viktigaste målsättningarna inom branschen är att sätta säkra produkter på marknaden, både för människa och miljö.

REACH ger säkrare produkter

Titandioxid

Substitution

Färg- och limavfall

REACH ger säkrare produkter

Alla tillverkare av kemiska ämnen är ansvariga för att ta reda på om ämnena innebär någon risk för hälsa och miljö. Bedömningen baseras på känd kunskap om ämnena, och förbättras och förnyas kontinuerligt. Att ta fram ny information om kemiska ämnen är en av grundtankarna med den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Målsättningen är att hela tiden få säkrare kemiska produkter.

Den nya informationen om kemiska ämnen hjälper alla tillverkare att ständigt förbättra sina produkter. Det är så produktutvecklingen sker. Målsättningen är att alltid sätta säkra och väl dokumenterade produkter på marknaden.

– Förändringar i bedömningen av ämnen sker varje dag, säger Olof Holmer, VD på Sveriges Färg och Lim Företagare. Testmetoderna som används förbättras och blir mer noggranna. Det är positivt att REACH äntligen ger något tillbaka till tillverkarna och bidrar till positiv utveckling.

Ibland kan ny kunskap om ämnen komma plötsligt, ibland tar det längre tid. Men det är inget ovanligt utan sker hela tiden. Oftast förmedlas den nya kunskapen i uppdaterade säkerhetsdatablad. Oavsett när ny kunskap blir känd så påbörjas produktutvecklingen hos färgtillverkarna direkt. REACH anger att ny kunskap ska förmedlas utan onödigt dröjsmål. Färgbranschen tolkar att rimlig tid är ca 6 månader för att möjliggöra utfasning och produktutveckling.

Informationen ovan är framtagen då vi på senare tid har fått många frågor om hur färgbranschen jobbar med miljö- och hälsofrågor. Informationen kommer att kompletteras framöver.

Titandioxid

Titandioxid är en nödvändig råvara för färg- och ytbehandlingsbranschen. Den används i 85 % av alla produkter. Titandioxid ger produkterna deras unika egenskaper; de vita kulörerna, ogenomskinlighet, ljus i färgerna, UV-skydd, stabilitet och hållbarhet. Det är det bästa sättet att erbjuda en opak vit eller färgad ytbehandling för dekoration eller skydd, för olika material som väggar, metallföremål, listverk, möbler, plastfilm etc.

Den franska myndigheten ANSES (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) har framfört ett förslag om att klassificera alla former av titandioxid som cancerogen kategori 1B vid inhalation.

Konsekvenserna om förslaget blir verklighet är att man inte skulle tillåta att sälja produkter som innehåller titandioxid till konsumenter, samt att det blir extra kontroller för yrkesanvändare och industriell användning. Förslaget diskuteras nu inom EU och inom den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.

Förslaget till klassificering är i huvudsak baserat på en studie gällande mycket hög exponering av titandioxidpulver hos råttor, vilket ledde till överbelastning av deras lungor. Denna överbelastning av lungorna är inte relevant för människa. Resultaten är inte heller relevanta när ämnet används i en flytande blandning, som t.ex. en färg eller tryckfärg. Bevisen som den franska myndigheten hänvisar till är ifrågasatta av tillverkare av titandioxid, av färgindustrin och av andra stora branscher inom EU som använder titandioxid som råvara. Det finns inga rapporterade fall av cancer på grund av exponering av titandioxid inom färgbranschen, och andra studier av välrenommerade organisationer har visat att användningen av titandioxid är säker. Konsekvenserna av förslaget till klassificering är uppenbart oproportionerliga i förhållande till eventuella risker för människors hälsa.

Den här frågan är mycket viktig för färg-, ytbehandlings- och tryckfärgsindustrierna eftersom titandioxid är en nödvändig råvara i våra formuleringar. Utan titandioxid skulle industrierna inte kunna fungera på ett tillbörligt och ansvarsfullt sätt.

Mer information om förslaget till klassificering finns hos ECHA.

Branschorganisationen för tillverkare av titandioxid, TDMA, har mer information om titandioxid.

TDMA synpunkter på förslaget till klassificering.

Substitution av ämnen

En stor milstolpe för förbättrad arbetsmiljö var utfasning av lösningsmedel ur färgerna. Utvecklingen av produkter utan lösningsmedel gjordes under andra halvan av 1900-talet. Idag är näst intill all färg för konsumenter och yrkesmålare vattenburen. Exempel på utfasningar av ämnen för att förbättra produkterna är:

  • Blyvitt
  • Karbendazim
  • Blykromat
  • Pentaklorfenol
  • Nonylfenoletoxylater
  • Aromatisk lacknafta
  • Kortkedjiga klorparaffiner
  • Blymönja
  • Dietylhexylftalat (DEHP)

När ny kunskap om ämnen tas fram sker en ständig förbättring av produkterna. Kontinuerlig förbättring av produkterna har alltid gjorts och kommer att fortsätta göras. REACH, den europeiska kemikalielagstiftningen, har till syfte att ta fram ny kunskap om ämnen, vilket är mycket positivt för tillverkare som vill fokusera på säkerhet inom miljö och hälsa.

Information om miljö- och hälsoarbete i färg- och limbranschen har tagits fram då vi ofta får frågor om det. 

Färg- och limavfall

Rengöring av verktyg

Sveff har tagit fram en branschrekommendation för rengöring av verktyg såsom penslar, rollers och tråg. Denna rekommendation riktar sig till konsumenter i första hand. Läs rekommendationen här.

Produktrester

Rester av färg- och lackprodukter, lim och lösningsmedel ska inte hällas i avloppet eller kastas med vanligt avfall utan lämnas till miljöstation eller återvinningscentral.

Färgrester är inte alltid ”farligt avfall”. I avfallsförordningen, SFS 2011:927, finns en förteckning över olika typer av avfall. För varje avfallstyp anges en sexsiffrig kod. Koden följer den Europeiska avfallskatalogen, European waste catalogue (EWC). Farligt avfall är markerat med en asterisk (*) i förteckningen.

Vid information riktad till konsumenter brukar kommuner likställa all färg med farligt avfall. Är man en större entreprenör eller industriell verksamhet är det lönt att dela in färgresterna i ”farligt avfall” och annat avfall då kostnaden för omhändertagande skiljer sig mycket åt.