KemI:s rapport om miljömärkning är osaklig och måste dras tillbaka

KTF är förbluffade över antalet fel i rapporten Kartläggning av begränsningar av farliga ämnen i miljömärkningssystem (PM 1/18), som Kemikalieinspektionen (KemI) publicerade för en dryg månad sedan. Rapportförfattarna verkar inte ha speciellt mycket kunskap om gällande regelverk eller ens vilka regelverken är. Att KemI helt okritiskt sedan sprider denna rapport via ett tendentiöst pressmeddelande är inte acceptabelt. KTF menar att rapporten ska dras tillbaka.

KTF har översiktligt granskat rapporten Kartläggning av begränsningar av farliga ämnen i miljömärkningssystem (PM 1/18) liksom det pressmeddelande som KemI publicerade med anledning av rapporten den 7 mars med titeln ”Hundratals kemikalier är reglerade i miljömärkta varor”. KTF har hittat så många sakfel att vi tvingats skriva en hel rapport om dem. Några av felen står översiktligt att läsa om i detta pressmeddelande.

 

KemI uttalar sig felaktigt om andra myndigheters regelverk

KemI är inte behörig myndighet för kosmetiska produkter men väljer ändå att uttala sig om dem och de regelverk som reglerar dem. Detta saknar man uppenbarligen kompetens för.

  • KemI påstår felaktigt att REACH inte reglerar kosmetiska produkter. REACH en av de mest centrala regleringarna av kemikalier i EU och KemI vet alltså inte att även kosmetiska produkter berörs.
  • KemI påstår att ämnen som är helt förbjudna enligt kosmetikaförordningens bilaga II skulle vara oreglerade.

KTF tror att dessa, och andra felaktigheter kan förklaras med att KemI inte är behörig myndighet för kosmetiska produkter och därför saknar detaljkunskap. KTF hoppas att KemI i framtiden överlåter eventuella kosmetikarelaterade kartläggningar till Läkemedelsverket, som är den behöriga myndigheten för dessa produkter.

 

Kemikalieinspektionen känner inte till, eller förstår inte sina egna regelverk?

Vad som är än värre än misstagen rörande kosmetiska produkter är att KemI av rapporten att döma inte tycks behärska ens de regelverk som ingår i myndighetens ansvarsområden:

  • CLP, eller förordning (EG) nr 1272/2008, är tillsammans med REACH det mest centrala regelverket rörande kemikalier inom EU. CLP räknas ändå inte upp i rapporten som ett relevant regelverk.
  • Enligt rapporten påstås felaktigt att många biocider inte regleras i någon lagstiftning alls, och att ett antal förbjuda växtskyddsmedel är oreglerade.
  • I rapporten påstås att KRAV:s regler för ekologisk livsmedelsproduktion förbjuder användning av kemiska bekämpningsmedel. Men det är ju inte sant och vad värre är; Det är KemI själv som utvärderar och godkänner dessa preparat och dessutom tar betalt för det.

 

890 begränsningar av vad?

KTF finner det mycket märkligt att KemI i rapporten och i pressreleasen lyfter upp ”890 begränsningar av ämnen” som något självklart positivt. Bortsett från att siffran är felaktig vill KTF även påpeka att en begränsning i sig inte har något värde, den måste ha tillkommit för att lösa något problem.

Vem som helst kan skapa ”890 begränsningar av ämnen” och enligt KemI:s sätt att se på saken är då dessa begränsningar bra alldeles av sig själva? Regleringar ska dock vara mer än en enkel matematisk övning där ett högt antal är något positivt. Det måste finnas ett syfte att uppnå, något som är bra från till exempel miljösynpunkt.

 

Osaklig information och marknadsföring av miljömärkning ingår inte i regeringsuppdraget

I det regleringsbrev som regeringen styr KemI med framgår inget om att KemI ska förminska kemikalielagstiftningens omfattning eller detaljeringsgrad. Det står inte heller att miljömärkningarna ska marknadsföras på ett okritiskt sätt. Ändå är det precis detta som Kemikalieinspektionen gör genom att publicera en rapport och ett pressmeddelande med så många grava sakfel.

Kemikalielagstiftningen är omfattande och det krävs stora resurser och djup kunskap för att uppfylla alla lagkrav. KTF ser gärna att KemI prioriterar, dels den interna förståelsen av de regelverk man har i uppdrag att övervaka och dels tillsynsverksamhet mot befintlig lagstiftning istället för att ägna sig åt kommunicera osakliga rapporter i synbarligt syfte att marknadsföra miljömärkningar.

 

Rapporten måste dras tillbaka

- Detta är kanske den mest bristfälliga och osakliga rapport jag läst från någon myndighet någonsin, jag förutsätter att KemI drar tillbaka den, säger KTF:s VD Olof Holmer.

- Jag kan inte tänka mig att så värst många sakkunniga på KemI läst igenom denna rapport, hur den har fått publiceras med det märkliga pressmeddelandet är lite av en gåta, tillägger han.

KemI:s pressmeddelande och rapport

KTF:s granskningsrapport

KTF är paraplyorganisation för bland andra branschföreningen SVEFF, Sveriges Färg och Lim Företagare