Sveff kommenterar debatt om allergiframkallande ämnen i färg

Med anledning av den debatt som förs gällande allergiframkallande ämnen i färg vill Sveff gärna informera om följande: - Vi anser att det är positivt att man studerar konserveringsmedel och allergirisker, eftersom det ger stöd till förbättringar inom hela kemtek-branschen, men däremot anser vi det felaktigt att säga att färger ofta har fel och brister i märkning och säkerhetsdatablad.

Sveff kommenterar debatt om konserveringsmedel i färg

Med anledning av den debatt som förts gällande Institutet för Miljömedicins studie om konserveringsmedel i färg vill Sveff gärna kommentera följande:Färgbranschen är mycket noga med att följa lagstiftningen för både säkerhetsdatablad och märkning på produkterna. I detta fall har den svenska branschen även gått längre med en branschöverenskommelse om att frivilligt informera om förekomst av vissa konserveringsmedel. Lagstiftningen kommer att skärpas ytterligare från den 1 juni 2015 när CLP träder ikraft, dessutom har nyligen en europeisk branschöverenskommelse gjorts om att informera om MIT på burken redan från 15 ppm, avsevärt lägre än vad lagstiftningen säger.

Toxikologi i praktiken 16 april - fåtalet platser kvar!

Den här utbildningen är en kraftigt komprimerad version av hela toxikologiprogrammet där förmiddagen ägnas åt grundläggande definitioner och begrepp som dos, respons, exponering, toxikokinetik och skillnaden mellan fara och risk. Djurstudier, in-vivo, in-vitro och in-silicostudier, kliniska studier, epidemiologiska studier, dubbelblinda randomiserade studier – vad är det för skillnad och vilka har högst bevisvärde?

Vad betyder alla förkortningar som LD50, NOAEL, MoS, SED?

Och varför tycker många så olika om begrepp som cocktaileffekten, försiktighetsprincipen, naturligt och syntetiskt, exogent och endogent, hormonstörande effekter och omvända dos-responssamband?

Eftermiddagen ägnas åt praktiska exempel från olika branscher och deras respektive lagstiftningar; kosmetika, kemiska produkter, tvätt&rengöring, biocider och växtskyddsmedel. Konservering – hur fungerar det?

Nanopartiklar – vad vet vi om dem? Tensider – giftiga miljöbovar?

Biocider och biocidbehandlade varor, ny lagstiftning ställer nya krav i leverantörskedjan. Vilken nytta gör växtskyddsmedel i livsmedelsproduktionen? Och vilka risker innebär resthalterna?

Program

Anmälan görs direkt på vår systerförening KTFs hemsida för utbildning.

Skärpta krav för arbete med målarfärger

Arbetsmiljöverkets uppdaterade föreskrift om kemiska arbetmiljörisker har tillsammans med några artiklar i Målarnas tidning gett upphov till förvirring och man kunnat förledas att tro att det krävs särskild utbildning med intyg och läkarundersökning vid användning av vanliga målarfärger. Det stämmer inte. Däremot behövs bättre och dokumenterade riskbedömningar och arbetsgivaren måste se till att målarna är informerade om risker och att den skyddutrustning som anvisas i säkerhetsdatabladen också används.

Vårens utbildningsprogram färdigt

I vår anordnar kansliet fem intressanta utbildningar. Den som vill ta del av nyheterna i ADR-S 2015, få en orientering om CLP, gå en snabb intensivkurs i praktisk toxikologi, fördjupa sig i transportregelverken för väg och/eller sjö eller vill veta mer om vad som gäller för säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier är varmt välkommen till våra utbildningar.

Läs mer här