Kurser

Toxikologi i praktiken 16 april - fåtalet platser kvar!

Den här utbildningen är en kraftigt komprimerad version av hela toxikologiprogrammet där förmiddagen ägnas åt grundläggande definitioner och begrepp som dos, respons, exponering, toxikokinetik och skillnaden mellan fara och risk. Djurstudier, in-vivo, in-vitro och in-silicostudier, kliniska studier, epidemiologiska studier, dubbelblinda randomiserade studier – vad är det för skillnad och vilka har högst bevisvärde?

Vad betyder alla förkortningar som LD50, NOAEL, MoS, SED?

Och varför tycker många så olika om begrepp som cocktaileffekten, försiktighetsprincipen, naturligt och syntetiskt, exogent och endogent, hormonstörande effekter och omvända dos-responssamband?

Eftermiddagen ägnas åt praktiska exempel från olika branscher och deras respektive lagstiftningar; kosmetika, kemiska produkter, tvätt&rengöring, biocider och växtskyddsmedel. Konservering – hur fungerar det?

Nanopartiklar – vad vet vi om dem? Tensider – giftiga miljöbovar?

Biocider och biocidbehandlade varor, ny lagstiftning ställer nya krav i leverantörskedjan. Vilken nytta gör växtskyddsmedel i livsmedelsproduktionen? Och vilka risker innebär resthalterna?

Program

Anmälan görs direkt på vår systerförening KTFs hemsida för utbildning.