”Vetenskapligt ogrundad försiktighet driver EU-kommissionens rekommendationer om reglering av s.k. hormonstörande ämnen (EDC) samtidigt som man trotsar sunt förnuft...

 

Så lyder titeln på ett brev till Professor Anne Glover CBE, Chief Scientific Adviser to the President of the European Commission.

Den politiska debatten om s.k. hormonstörande ämnen får stort utrymme i media om kemiska ämnen och hälsa.

Nu ställer sig dock 72 professorer och doktorer inom toxikologi m.fl. discipliner bakom ett brev till Europakommissionen för att opponera sig mot den brist på vetenskaplig grund forskarna menar sig se i EU-kommissionens linje.

”Vi är överens om att ett hänsynstagande till eventuella hormonstörande ämnen är förnuftigt och viktigt, men vi anser också att identifiering och reglering av sådana ämnen bör bygga på

a) tydliggjorda oönskade effekter (”biverkningar”) som är relevanta för hela människor eller djur och inte isolerade testsystem av okänd (homeostatisk) betydelse, och

b) en karakterisering av reell potens (riskkarakterisering) och därför av tröskelvärden över vilka hälsorisk kan föreligga”, skriver forskarna.

 

Läs artikeln och brevet