Branschrekommendationer för nedlimning av golv på nya betongunderlag

lara-crespo-108759.jpg
 
 

Sveriges Färg och Lim Företagare, SVEFF, och Golvbranschens Riksorganisation, GBR, har sammanställt rekommendationer från limleverantörerna avseende beläggningar av gummi, linoleum, högfylld PVC, PVC-väggmatta, klorfritt plastgolv, PVC på nya betongunderlag och trägolv. Rekommendationerna baseras på leverantörernas anvisningar i enlighet med bl.a. föreskrifter i AMA Hus.

Avsikten med rekommendationerna är att vid golventreprenader säkerställa en god vidhäftning och låga emissioner från golvkonstruktionen. Vidare är det extra viktigt att respektera de RF- och temperaturkrav som anges i limrekommendationerna.

Hänsyn har tagits till RF-nivå i undergolvet samt typ av underlag (betong med eller utan avjämningsmassa). För att vid en entreprenad få information om underlag samt RF-nivå bör beställaren (lämpligen platschefen) kontaktas. För en korrekt RF-mätning i underlaget ska en RBK-auktoriserad fuktkontrollant anlitas. OBS! Att få utfört en RF-mätning i underlaget åligger beställaren.

Vid oklarheter ska i varje enskilt fall respektive materialleverantör kontaktas.

Högfylld PVC

PVC vägg

PVC Golv

Plastgolv utan PVC

Linoleumgolv

Gummigolv

Trägolv

OBSERVERA: Om dessa rekommendationer ej följs finns risk för ökade emissioner från golvkonstruktionen. Dessa misstänks kunna orsaka bl a huvudvärk, yrsel och astmaliknande besvär. Då fukt stängs inne mellan betong och golvmaterial uppstår risk för nedbrytning av lim och golvmaterial. Därför måste man ta hänsyn både till den fukt som kan finnas kvar i betongen och det vatten som tillförs via limmet (gäller i första hand vattenburna dispersionslimmer). Dessa rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar från respektive materialleverantör.

Dessa rekommendationer uppdateras årligen. Aktuell uppdatering går att hämta på www.golvbranschen.se eller på www.sveff.se här ovan .